چگ

تعریف چک و انواع چک

تعریف چک و انواع چک تعریف چک چک عبارت است از سندی که به موجب آن صادر کننده به بانک دستور میدهد تا مبلغی را از حساب جاری صادر کننده به دارنده چک در سررسید آن پرداخت کند. چک وسیله ای برای پرداخت و یا دریافت وجه است و لذا وسیله ای برای کسب اعتبار…